fbpx
×

Taisyklės ir sąlygos

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE
Montiel.lt TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas akceptavus
Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio
„Susipažinau su vyrukodas.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas
teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos,
prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka,
šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu montiel.lt internetinėje
parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles,
atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus,
taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo
montiel.lt puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje,
privalės iš naujo akceptuoti modifikuotas Taisykles.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje montiel.lt Pirkėjas gali dviem
būdais:

2.1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos
vardą ir slaptažodį;

2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes tiek 2.1.1. Taisyklių punktuose numatytais būdais,
atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių
užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę,
prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo
asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje
parduotuvėje montiel.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais
bei sutinka, kad jo asmens duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas,
telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams
(duomenų tvarkytojams), teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo
tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų
pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo
nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai
pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Remiantis Taisyklių 9.3.3. ir 9.4.3. punktais, Pardavėjo ar Lietuvos pašto
darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame
esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės
identifikavimui.

2.6. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų
apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės
montiel.lt teikiamomis paslaugomis.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas,
išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia
nuorodą „Apmokėti“.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra
registruojama ir saugoma mokan.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes montiel.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių
ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su
montiel.lt internetine parduotuve, užpildydamas grąžinimo formą montiel.lt
internetinėje parduotuvėje ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienų nuo daikto
pristatymo/atsiėmimo dienos, išskyrus atvejį, kai sutartis sudaryta dėl:

4.2.1 prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra
akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui
nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai
gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio
ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir
paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

4.4. Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu
prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo
naudojama ir yra su visais įpakavimais ir etiketėmis.

4.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas montiel.lt internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių
komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise pageidauja
atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu,
jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali
pasinaudoti Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių
atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių
11.4 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą
prekių komplektą.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo
prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo
nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@montiel.lt

5.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti
duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis montiel.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis
šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti
Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y.
minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis
matomas peržiūrint prekių krepšelį.

6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir
saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be
perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba
išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti
internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu
Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. ar 8.2.2. punktuose numatytus apmokėjimo
būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje
nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės
montiel.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią
asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2
skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9
Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos
prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis
panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis
panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7
darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4.
punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus
per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos
eurais.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Bankiniu pavedimu. Pinigus perveskite i nurodytą sąskaitą. Banko sąskaitą ir
gavėją gausite į elektorinį paštą kai tik padarysite užsakymą. Į mokėjimo paskirtį

įrašykite užsakymo numerį. Jei mokėjimo negausime per 3 darbo dienas, užsakymas
bus atšauktas.

8.2.2. Per Mokejimai.lt sistemą. Apmokėjimą galėsite atlikti elektronine bankininkyste
(AB bankas Swedbank, AB bankas SEB, AB bankas DNB, AB bankas Nordea, AB
bankas Citadelė, „Danske Bank“ Lietuvos filialas, AB Šiaulių bankas, UAB Medicinos
bankas, Lietuvos kredito unijos). Elektroniniai pinigai (Mokipay sistema).
Apmokėjimą galėsite atlikti per kitas mokėjimo sistemas (Mokilizingas pirkimas
išsimokėtinai internetu; MAXIMA kasose; Lietuvos pašto ir „Paypost“ skyriuose;
„Lietuvos Spaudos“ ir „Rkiosk“ kioskuose; „Perlas“ terminaluose; Sving – Virtuali
kreditinė kortelė; General Financing pirkimas išsimokėtinai internetu; Banko skyriuje
– grynaisiais.

8.2.3. Sumokėti pinigus atsiimant prekę. Registruotoji išpirktinė Lietuvos pašto
korespondencijos siunta – 4.89 € (16.88 Lt) (siuntimas paštu 3.00 € ( + išpirktinės
siuntos mokestis 2.89 € (10.00 Lt)). Už prekes susimokėsite jas atsiimdami pašte.

8.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai –
sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos
elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių sąskaitas faktūras taip pat patalpina vyrukodas.lt
tinklalapyje. Sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne
vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos
prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus
mokesčius, pristatymo mokesčiai, ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą
reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y.
pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes
viename iš Lietuvos pašto skyrių.

9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:
9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja
nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti
negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais
duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo
netinkamam subjektui.

9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.3. Registruotoji Lietuvos pašto korespondencijos siunta – 3.00 € neribotam prekių
skaičiui. Pristatymas Venipak kurjeriu į namus – 4.00 € (13.81 Lt) neribotam prekių
skaičiui.

9.3.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, kai
užsakymas jau yra Lietuvos pašto skyriuje ir jį galima atsiimti.

9.3.2. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti
galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą
ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose
nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai
Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų
prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali
vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

9.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo
terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku
dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.8. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama skyriuje
„Pristatymas“

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos vyrukodas.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie
kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės
savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir
spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių,
kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos,
grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl
Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir
keitimo taisyklėmis.

11.2. Norėdamas grąžinti prekę(es) 11.1 Taisyklių punkte nurodytais atvejais,
Pirkėjas turi užpildyti grąžinimo formą montiel.lt internetinėje parduotuvėje.

11.3. 11.1 Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 dienų nuo
prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių
punkte numatyta tvarka.

11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.

11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos
etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)

11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo
gauta;

11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko
šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.6. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m.
birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“
bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų
pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones,
taisyklėmis“.

11.7. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik
į mokėtojo banko sąskaitą.

12. Dovanų čekis

12.1. Dovanų čekis įsigytas montiel.lt el. parduotuvėje galioja 6 (šešis) mėnesius
nuo jo įsigijimo dienos. Pirkėjas, įsigydamas dovanų čekį, sutinka su dovanų čekio
naudojimo taisyklėmis.
12.2. Dovanų čekis nėra keičiamas į pinigus ir nėra grąžinamas.

12.3. Jei prekės (-ių), už kurią (-as) atsiskaitoma Dovanų čekiu, kaina yra didesnė
nei Dovanų čekio nominali vertė, nurodyta ant Dovanų čekio, trūkstamą sumą galima
primokėti.

12.4 Jei prekės (ių), už kurią (-as) atsiskaitoma Dovanų čekiu, kaina yra mažesnė
nei Dovanų čekio nominali vertė, nurodyta ant Dovanų čekio, skirtumas
negrąžinamas.

12.5. Vienu Dovanų čekiu mokėti galima tik vieną kartą, po to čekis anuliuojamas.

12.6. Jeigu dovanų čekis nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, vėliau jis
laikomas nebegaliojančiu.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą.
Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to
atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių
atlyginimo.

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

13.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą
tretiesiems asmenims. Jei montiel.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis
asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo
duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai
nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir
savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam
buvo suteikta.

13.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų,
organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią
informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms
bei asmenims neatstovauja.

13.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas
Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka
Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. paštu
info@montiel.lt

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.
Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Norime pranešti, kad mes dirbame ir dirba Lietuvos paštas, paštomatais, kurjeriai📦 Prekes gausite ir karantino metu!

Go
X myStickymenu